T? báo có nhi?u ??c gi? nh?t Vi?t Nam

Thành l?p ngày 26/02/2001.
C? quan ch? qu?n: B? Khoa h?c C?ng ngh?.
Gi?y phép: S? 511/GP - BVHTT ngày 25/11/2002.
T?ng biên t?p: Thang ??c Th?ng
 
Tòa so?n: T?ng 5, Tòa nhà FPT C?u Gi?y, ph? Duy Tan, Ph??ng D?ch V?ng H?u, Qu?n C?u Gi?y, Hà N?i.
???ng day nóng: 0123 888 0123
?i?n tho?i: 04 7300 8899 - máy l? 4500
Fax: 04 3795 9948

V?n phòng ??i di?n TP HCM: T?ng 6, Tòa nhà Exchange Tower- s? 1 Nam K? Kh?i Ngh?a, Ph??ng Nguy?n Thái Bình, Qu?n 1, Tp.HCM.
???ng day nóng: 0129 233 3555
?i?n tho?i: 08 7300 9999 - máy l? 8505
Fax: 08 7300 9998
Liên h? qu?ng cáo: 09 0436 1114 (HN) - 09 0810 7277 (TP HCM).